займ на карту без отказа с плохой кредитной историей

NADZÓR AUTORSKI

 To czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych.

Zakres prac i działań w nadzorze autorskim:

Wykonywanie nadzoru autorskiego polega m.in. na:

– pilnowaniu prawidłowej realizacji budowy pod względem zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z projektem,

– wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań na żądanie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy,

– uzgadnianiu z inwestorem i kierownikiem budowy możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń,

– czuwaniu, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,

– udziale w komisjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez inwestora lub kierownika budowy,

– ocenie wyników badań materiałów i elementów budowlanych,

– udziale w rozruchu technologicznym lub czynnościach mających na celu uzyskanie projektowanych zdolności użytkowych.

Jeżeli projektant wykonuje w ramach nadzoru autorskiego nowe rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, wówczas bez względu na to, czy zgłasza je kierownik budowy czy inspektor nadzoru inwestorskiego lub inwestor, przysługuje mu za tę pracę wynagrodzenie jak za nowe dzieło, a nie jak za nadzór autorski.