OFERTA

Kliknij na wybrany element, aby zobaczyć pełny opis.

PROJEKTY INDYWIDUALNE

INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE

PROJEKTY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

PROJEKTY KONCEPCYJNE

PROJEKTY WYKONAWCZE

EKSPERTYZY MYKOLOGICZNO – BUDOWLANE

TERMOMODERNIZACJE

DORADZTWO

NADZORY AUTORSKIE

NADZORY INWESTORSKIE

ZASTĘPSTWO INWESTORSKIE

• PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE

Projekt budowlany – jest to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę planowanej inwestycji budowlanej będące podstawą do jej realizacji.
Projekt budowlany najczęściej jest wykonywany przez zespół projektantów pod kierownictwem architekta i stanowi komplety załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę
Art. 34. Projekt budowlany (PRAWO BUDOWLANE)

1. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, i art. 23apozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w przypadku przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane.

2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

3. Projekt budowlany powinien zawierać:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 obiekt budowlany – warunki i wymagania, ust. 1 pkt 4 – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;
3) stosownie do potrzeb:
a) z zastrzeżeniem art. 33 pozwolenie na budowę ust. 2 pkt 6, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
3b. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.

5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego;
2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

• PROJEKTY KONCEPCYJNE

Projekt koncepcyjny jest graficznym przedstawieniem pomysłu architekta, wizji danego przedsięwzięcia budowlanego (lub wnętrz budynku, zagospodarowania terenu itd.) Uwzględnia analizę funkcjonalno przestrzenną działki, budynku. Opracowanie koncepcji zawiera rysunki rzutów, elewacji, przedstawienie bryły, charakteru budynku (pomieszczeń). Koncepcja nie zawiera szczegółów detali i rozwiązań.

• PROJEKTY WYKONAWCZE

Projekt wykonawczy jest dokumentacją techniczną stanowiącą ostatnie stadium dokumentacji projektowej, opracowywanym przez architekta, dla poszczególnych zadań lub obiektów. Projekt techniczny sporządzany jest w celu określenia wszystkich szczegółów budowy obiektu, uzupełnienia zamówień aparatury i urządzeń, wykonania prefabrykatów, prowadzenia robót budowlano-montażowych.
Projekt techniczny zawiera zbiór szczegółowych dyspozycji technicznych dla wykonawców inwestycji, ustalających jednoznacznie zakres, metody i sposób prawidłowego wykonania wszystkich robót, dostaw aparatów i urządzeń, a także czynności niezbędnych do zrealizowania inwestycji.
Na podstawie projektu technicznego następuje również uściślenie kosztów budowy obiektu.

• INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANE

Inwentaryzacja architektoniczna obiektu polega na wykonaniu rysunków (rzutów wszystkich kondygnacji, przekrojów w miejscach charakterystycznych, wszystkich elewacji), opisu, dokumentacji fotograficznej, istniejącego stanu obiektu lub jego części. Inwentaryzacja budowlana jest to odtworzenie (opracowanie) aktualnych planów budowli na podstawie przeprowadzonych pomiarów z natury. Szczegółowość dokumentacji zależna jest od celu jakiemu ma służyć.
Wszystkie poważniejsze ingerencje w strukturę budynku związane z przebudową, nadbudową, rozbudową budynku, zmianą podziału pomieszczeń, wymaga wykonania inwentaryzacji budynku, jako podstawy do dalszych działań projektowych.
Rozbiórka budynku zabytkowego również wymaga wykonania inwentaryzacji obiektu.
Posiadanie aktualnych pomiarów wszystkich pomieszczeń niezbędna jest przed przystąpieniem do projektowania wystroju wnętrz.
W momencie, gdy brak jest aktualnej dokumentacji budynku wskazane jest również wykonanie inwentaryzacji przed przystąpieniem do projektowania lub wyposażania obiektu w nowe media (instalacje gazowe, instalacje elektryczne, systemy monitoringu i dozoru, systemy inteligentnych budynków, instalacje solarne itp.)

• PROJEKTY INDYWIDUALNE

Wykonujemy indywidualne projekty domów jednorodzinnych, wielorodzinnych według konkretnych wskazań Inwestora a także budynki użyteczności publicznej na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Nie stronimy od inwestorów z pozostałej części Polski. Architektura powstaje w ścisłym związku z lokalizacją, charakteryzuje się indywidualnym podejściem do tematu. Budynki te są wynikiem wsłuchania się w konkretne potrzeby i wymagania Inwestora. Powstają obiekty niepowtarzalne, jednorazowe, ściśle odzwierciedlające potrzeby przyszłych użytkowników oraz satysfakcjonujące w strefie estetyki, architektury jak i konstrukcji, materiałów i zastosowanych systemów instalacji.
Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej pracy projektowej w zależności od potrzeb, powstają obiekty tradycyjne i nowoczesne, małe i wygodne ale także przestronne i cieszące oko otwartymi przestrzeniami. Powstają projekty domów wzniesionych w technologii tradycyjnej, energooszczędnej i pasywnej.

• PROJEKTY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Projekt przebudowy, nadbudowy, rozbudowy budynku nieodłącznie wiąże się z ingerencją w konstrukcję budynku. Zabiegi projektowe architekta poprzedzone są inwentaryzacją budowlaną, ekspertyzą techniczną a w razie potrzeby także ekspertyzą mykologiczną. Projekt przebudowy często wiąże się również ze zmianą sposobu użytkowana danego obiektu.
Projekt przebudowy, nadbudowy, rozbudowy budynku jest formą projektu budowlanego
i stanowi kompletny wielobranżowy załącznik do pozwolenia na budowę.

• EKSPERTYZY MYKOLOGICZNO – BUDOWLANE

Ekspertyza mykologiczna dotyczy oceny stanu technicznego budynku, w którym istnieje podejrzenie korozji biologicznej elementów konstrukcyjnych. Ekspertyza może dotyczyć całego budynku lub wybranych elementów budynku (np. więźby dachowej, stropów, ocena stanu zawilgocenia piwnic itp.), lub pojedynczych pomieszczeń. W zakresie ekspertyzy znajduje się identyfikacja grzybów domowych, stwierdzenie występowania pleśni
i wysoleń. Autorzy opracowania podają sposoby usunięcie przyczyn zawilgocenia budynku oraz samych grzybów bądź owadów – technicznych szkodników drewna.
W zależności od potrzeb i wymaganego zakresu prac istnieje możliwość wykonania opinii lub ekspertyzy mykologicznej oraz ekspertyzy mykologiczno – budowlanej.

• TERMOMODERNIZACJE

Projekty termomodernizacji dotyczą zarówno domów jednorodzinnych, wielorodzinnych jak i budynków użyteczności publicznej. Jest to zbiór działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii, co za tym idzie zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu pomieszczeń.
Projekt budowlany termomodernizacji pozwala istniejącym budynkom przybliżyć swe parametry do budynków energooszczędnych.

• DORADZTWO

Doradztwo jest najprostszą i najmniej kosztowną formą współpracy z architektem, pozwala na szybką konsultację w naszej pracowni projektowej lub na terenie inwestycji.

• NADZORY AUTORSKIE

To czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych.
Zakres prac i działań w nadzorze autorskim:
Wykonywanie nadzoru autorskiego polega m.in. na:
– pilnowaniu prawidłowej realizacji budowy pod względem zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z projektem,
– wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań na żądanie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy,
– uzgadnianiu z inwestorem i kierownikiem budowy możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń,
– czuwaniu, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,
– udziale w komisjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez inwestora lub kierownika budowy,
– ocenie wyników badań materiałów i elementów budowlanych,
– udziale w rozruchu technologicznym lub czynnościach mających na celu uzyskanie projektowanych zdolności użytkowych.
Jeżeli projektant wykonuje w ramach nadzoru autorskiego nowe rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, wówczas bez względu na to, czy zgłasza je kierownik budowy czy inspektor nadzoru inwestorskiego lub inwestor, przysługuje mu za tę pracę wynagrodzenie jak za nowe dzieło, a nie jak za nadzór autorski.

• NADZORY INWESTORSKIE I ZASTĘPSTWO INWESTORSKIE

Na co dzień współpracujemy ściśle z inspektorami nadzoru, kosztorysantami i kierownikami budów. Na życzenie inwestora możemy poprowadzić i pokierować całą inwestycją od etapu uzyskania Warunków Zabudowy, poprzez projekt architektoniczny, wykonawczy, po realizację.